Apie asociaciją

„Veislinių paukščių augintojų asociacija“ įkurta 2012 lapkričio 21 dieną. 2015 birželio 16 dieną asociacija pakeitė pavadinimą į „Lietuvos veislinių paukščių augintojų asociacija“.

Asociacija yra veislinius naminius paukščius veisiančių ir auginančių bei kitaip su ta veikla susijusių fizinių ar juridinių asmenų savanoriška sąjunga, atstovaujanti jų ekonominius ir juridinius interesus, siekianti mažiausiomis sąnaudomis aprūpinti juos reikiama informacija, vienijanti jos narius bei koordinuojanti jų veiksmus, gerinant veislinių paukščių auginimo sąlygas, populiarinant grynųjų veislių naminių paukščių auginimą Lietuvoje, siūlant tik geros kokybės veislinius ir dekoratyvinius paukščius.

Narystė asociacijoje

Asociacijos nariu gali būti kiekvienas veiksnus, 18 metų sulaukęs fizinis asmuo ir/arba juridinis asmuo, užsiimantis veislinių paukščių veisimu ir auginimu, ar su tuo susijusia veikla, pateikęs raštišką prašymą ir dviejų Asociacijos narių rekomendacijas, nustatyta tvarka sumokėjęs stojamąjį mokestį bei mokantis nario mokesčius ir suinteresuotas Asociacijos veikla. Asociacijos nariais taip pat gali būti ir kitų valstybių juridiniai ar fiziniai asmenys, atitinkantys aukščiau nurodytas sąlygas. Nariams, kurie yra juridiniai asmenys, Asociacijoje atstovauja juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Asociacijos tikslai

Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų, užsiimančių veislinių paukščių veisimu ir auginimu bei užsiimančių su tuo susijusia veikla, suvienijimas, siekiant sukurti pažangų požiūrį į veislinių paukščių veisimą, auginimą ir priežiūrą, populiarinti grynųjų veislių naminių paukščių auginimą Lietuvoje ir kitose šalyse, savo darbais puoselėti Lietuvos kraštovaizdį, gražinti Lietuvos ūkius.
Asociacijos ir jos narių interesų atstovavimas ir gynimas visose valstybės valdžios ir valdymo, savivaldybių ir teisėsaugos institucijose, kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose Lietuvoje ir/arba užsienio valstybėse.
Sąlygų glaudesniam savo narių bendradarbiavimui tarpusavyje bei su kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis sudarymas.
Tarpininkavimas ryšiams tarp Rytų ir Vakarų šalių veislinių paukščių augintojų sukurti ir palaikyti.
Žinių apie veislinių paukščių auginimą, veisimą, priežiūrą, introdukciją kaupimas, jų apdorojimas ir platinimas Asociacijos narių tarpe bei visuomenėje.
Reklamos organizavimas, visuomenės nuomonės formavimas.
Asociacijos veiklos perspektyvinės programos bei projektų rengimas ir vykdymas.
Narių darbui reikalingų metodikų ir rekomendacijų rengimas.
Seminarų bei praktinių užsiėmimų organizavimas ir rengimas.
Parodų rengimas ir dalyvavimas jose.
Dalyvavimas kitų asociacijų veikloje.